NEN 3140 Veiligheidsbeheer

Wij helpen u naar elektrische veiligheid

De Arbowet stelt dat een werkgever verplicht is zorg te dragen voor een veilige omgeving voor haar werknemers. Voor de waarborging van een veilige elektrische bedrijfsvoering, wordt in de Arbowet indirect verwezen naar de veiligheidsnorm NEN 3140. Deze norm voorziet in de nodige bepalingen die kunnen worden gebruikt om aan de eisen van de Arbowet te voldoen. Met integraal veiligheidsbeheer ondersteunt Synorga bedrijven met het opzetten, implementeren en beheren van integrale elektrische veiligheid.

“Met integraal veiligheidsbeheer bent u ervan verzekerd dat de elektrische bedrijfsvoering op de juiste manier is georganiseerd.”

Processtappen

1) Nulmeting

Met een risico-inventarisatie wordt de organisatie op hoofdlijnen doorgelicht. De rapportage geeft antwoord op de vraag; Hoe is de elektrische veiligheid op dit moment georganiseerd?

2) Plan van aanpak

De aanbevelingen uit de risico-inventarisatie, worden vertaald naar een helder plan van aanpak. Wat zijn de te nemen maatregelen om te komen tot een veilige elektrische bedrijfsvoering?

3) Implementatie

In deze fase wordt invulling gegeven aan de beschreven maatregelen: het inspecteren van installaties en machines, het trainen van personeel en het opstellen van procedures.

4) Beheer

Om elektrische veiligheid voor de langere termijn te waarborgen, stellen wij een veiligheidshandboek samen. Deze vormt de leidraad van de meerjarenonderhoudsplanning.

Neem, voor aanvullende informatie of het opvragen van een passende prijsopgave, geheel vrijblijvend contact met ons op via 088 – 796 67 42 | em@synorga.nl

Techniek Nederland Interpolis Facilicom Groep