Nieuws

21-03-18

Belang van inspecties


Elektrotechnische inspecties zijn voor zowel gebouweigenaren als voor werkgevers van groot belang. Als huurder bent u  verantwoordelijk voor een goede en veilige werking van de elektrische installaties. Als werkgever moet u kunnen aantonen dat u uw zorgplicht nakomt richting uw medewerkers én de bezoekers van uw pand. Om er zeker van te zijn dat een installatie en/of apparatuur veilig te gebruiken is, worden inspecties uitgevoerd. Daarmee heeft u inzicht in de onderhoudstoestand van een installatie/materieel. Begin 2018 is er veel veranderd op het gebied van inspecties. Voorkom dat u n.a.v. een bedrijfsongeval wordt geconfronteerd met de nieuwe regelingen!

Herstructurering inspecties; eenduidigheid schept duidelijkheid 

Item 1 EO SCIOS

Bij een elektrische installatie vindt de eerste inspectie plaats tijdens de oplevering. Daarna bent u zelf verantwoordelijk voor het periodiek (laten) uitvoeren van inspecties aan uw technische installaties. Voor elektrisch materieel bent u direct na ingebruikname verantwoordelijk. Tot nu toe golden NEN3140 en NTA-8220 als inspectievormen voor het garanderen van veilige installaties. De elektrotechnische sector en brandverzekeraars vonden de bestaande regeling ontoereikend voor het borgen van veiligheid. Aanleiding om het kwaliteitssysteem te herzien!

Stichting SCIOS ontwikkelt en beheert de certificatieregeling  voor deze inspecties. De certificatieregeling is onderverdeeld in verschillende deelregelingen, die SCOPES worden genoemd.

  1. Stookinstallaties : SCOPE 1 t/m 7
  2. Elektrisch materieel : SCOPE 8 à elektrische installaties, gebaseerd op NEN3140
    Elektrisch materieel : SCOPE 9 à elektrische arbeidsmiddelen, gebaseerd op NEN3140
    Elektrisch materieel : SCOPE 10 à elektrisch materieel op brandrisico conform NTA 8220
  3. Explosieveilige installaties: SCOPE 11

In het hoofddocument van de SCIOS-certificatieregeling wordt beschreven, waaraan uitvoerende organisaties moeten voldoen. Vanzelfsprekend zijn er eisen vastgelegd ten aanzien van opleiding en ervaring van personen die de inspecties uitvoeren. Synorga is gecertificeerd voor SCOPE 8, 9 en 10.

SCIOS Scope 8 en 9

In deze deelcertificatieregelingen worden eisen gesteld aan het kwaliteitsbeleid, de voorbereiding, uitvoering en registratie van inspecties, de opleidingen en de klachtenafhandeling. Deze regeling is erkend door de Raad voor Accreditatie. Scope 8 vervangt het oude CvT (Criteria van Toezicht) en de bijbehorende NEN 3140 inspectie.

SCIOS Scope 10

De inspectie SCIOS Scope 10 richt zich volledig op het beoordelen of er, door het gebruik van elektrisch materieel, een gebouwbrand kan ontstaan en is gebaseerd op de NTA 8220. Constateert de inspecteur een mankement, dan geeft NTA 8220 aan welke maatregelen hij of zij moet adviseren. Vanaf januari 2018 is deze inspectie verplicht bij het afsluiten of prolongeren van een zakelijke brandverzekering. Voor risico’s zoals bedrijfscontinuïteit of werkgeversaansprakelijkheid blijft een aanvullende NEN 1010 of NEN 3140 inspectie relevant.

Synorga verricht in heel Nederland bovenstaande inspecties.

Techniek Nederland ElektroNed EcoNed AvEPA Stap 5 Pinc Agro Centraal Beheer Achmea Avéro Achmea