SCOPE 8 - NEN3140

Frequentie van de inspectie elektrische installatie

De tijd tussen twee opeenvolgende inspecties van elektrische installaties wordt bepaald door:

 • A.  De leeftijd van de installatie.
 • B. De kwaliteit van de installatie.
 • C. De omgevingsomstandigheden.
 • D. De personen die de installatie gebruiken.
 • E. De mate van toezicht door een installatieverantwoordelijke.
 • F. De richtlijnen van de fabrikanten van het elektrisch materieel.

A. De leeftijd van de installatie

A1 jonger dan 10 jaar.
Gewicht 0
A2

ouder dan 10 jaar.
Gewicht 5

A3

ouder dan 20 jaar.
Gewicht 8

A4

ouder dan 30 jaar.
Gewicht 10

B. De kwaliteit van de installatie

B1 is aanzienlijk beter dan de minimale kwaliteit zoals is vastgesteld in de jongste elektrotechnische normen.
Gewicht 0
B2

voldoet aan de jongste elektrotechnische norm.
Gewicht 2

B3

voldoet aan de normen die bij aanleg van toepassing waren en aanvullende veiligheidsvoorzieningen zijn aangebracht.
Gewicht 4

B4

voldoet aan de normen die bij aanleg van toepassing waren.
Gewicht 7

B5

levert het vermoeden of geeft feitelijk aan dat de installatie niet aan normen voldoet, er zijn                echter geen gevaarlijke situaties aanwezig.
Gewicht 15 

Gevaarlijke situaties moeten onmiddellijk worden weggenomen of het gevaar moet op andere wijze worden afgewend.

C. De omgevingsomstandigheden

C1

De omgeving waarin de installatie wordt gebruikt:

 • Is schoon en droog.
 • Bevat geen explosieve of corrosieve gassen.
 • Levert geen brandgevaar ten gevolge van stof op en.
 • Is vrij van transportmiddelen of zware materialen.

Gewicht 0

C2

De omgeving waarin de installatie wordt gebruikt:

 • Is niet schoon en droog of.
 • Bevat explosieve of corrosieve gassen of.
 • Levert brandgevaar ten gevolge van stof op of.
 • Houdt het gebruik van transportmiddelen of zware materialen in.

Gewicht 10

C3

De omgeving waarin de installatie wordt gebruikt:

 • Kenmerkt zicht als een zware industriële omgeving waarin voortdurend gevaar aanwezig is waardoor de veiligheid wordt aangetast door:
 • Vocht.
 • Brandbaar materiaal.
 • Stof, corrosieve of explosieve gassen, dampen of stof
 • Kenmerkt zich als een omgeving waar wordt gewerkt met transpoortmiddelen of zware materialen waardoor de installatie kan worden beschadigd.

Gewicht 20

D. De personen die de installatie gebruiken

De installatie wordt uitsluitend gebruikt door:

D1
 • elektrotechnisch opgeleid personeel met ten minste een elektrotechnische vakopleiding in                de energietechniek of.
 • personen die op grond van hun opleiding en ervaring zelfstandig kunnen beoordelen of zij   zelf, of anderen, veilig werken.

Gewicht 0

Opmerking: Door ervaring kan ook een kwalificatie ontstaan gelijk aan een elektrotechnisch   opgeleid persoon.

D2

niet specifiek elektrotechnisch opgeleid personeel waarbij in de opleiding aandacht is besteed aan de gevaren die verbonden zijn aan het werken met elektriciteit.

Gewicht 3

Opmerking: Door ervaring kan ook een kwalificatie ontstaan gelijk aan een elektrotechnisch   opgeleid persoon.

D3

leken

Gewicht 8

D4

leerlingen, cursisten, studenten, practicanten.

Gewicht 10

Opmerking: Leerlingen, cursisten, studenten en practicanten die een elektrotechnische vakopleiding volgen kunnen, afhankelijk van de voortgang van de studie/opleiding, worden gelijkgesteld aan D1 of D2.

E. De mate van toezicht door een installatieverantwoordelijke

De mate van toezicht op de installatie:

E1

 er wordt regelmatig toezicht uitgeoefend door een installatieverantwoordelijke

Gewicht 0

E2

er wordt sporadisch toezicht uitgeoefend door een installatieverantwoordelijke

Gewicht 10

De tijd tussen twee opeenvolgende inspecties wordt bepaald aan de hand van de som van de factoren A tot en met E met de tabel.

Factor Code Gewicht Resultaat
A A1 0  
  A2 5  
  A3 8  
  A4 10  
B B1 0  
  B2 2  
  B3 4  
  B4 7  
  B5 15  
C C1 0  
  C2 10  
  C3 20  
D D1 0  
  D2 3  
  D3 8  
  D4 10  
E E1 0  
  E2 10  
Totaal      

Waarom een SCOPE 8 inspectie uitvoeren?

 • Voldoet de installatie nog aan de norm, bedoeld wordt de norm van aanleg
 • Voldoet de aan de staat van onderhoud qua veiligheid
 • Voldoet de installatie nog aan de functionaliteit

Na de NEN 3140 inspectie waarin men de gebreken en defecten opspoort dienen deze te worden vastgelegd in een rapport. Uit dit rapport volgt een goed beeld over de staat van de installatie qua functionaliteit en qua veiligheid.

Ook iets wat in het rapport vermeld dient te worden onder vermelding van redenen is welke installatiedelen niet zijn geïnspecteerd.

De opdrachtgever dient de gebreken en defecten binnen de gestelde termijnen te herstellen, ook dit dient hij vast te leggen. Mocht het nodig zijn dan kan hij dit aan het bevoegd gezag tonen.

De NEN 3140 inspectie wordt uitgevoerd conform de kwaliteitseisen van het Criteria Voor Toezicht. Het geeft u inzicht in de veiligheid van uw elektrische installatie. Deze inspectie voldoet aan de eisen zoals gesteld in de norm NEN 3140. Doordat onze inspecteurs voldoen aan de richtlijnen van het Elektrotechnisch VeiligheidsKeur (EVK) komen ook de Arbotechnische verplichtingen aan bod.

Hoe wordt de NEN 3140 inspectie uitgevoerd?

De uitvoering van de NEN 3140 inspectie geschiedt conform een opgesteld inspectieplan:

 • Visuele inspectie
 • Metingen en beproevingen
 • Thermografie
 • Rapportage

Verzekeringsmaatschappijen leggen de NEN 3140 inspectie vast in hun voorwaarden.

NEN 3140 Quick Inspectie

Deze steekproefsgewijze inspectie wordt eveneens uitgevoerd conform de kwaliteitseisen van het Criteria Voor Toezicht. De uitvoering van de quick inspectie is niet dekkend conform NEN 3140, maar biedt inzicht in de veiligheid van uw installaties.

NEN 3140 Inspectie voor bedrijfsvoering laagspanningsinstallaties

U bent op zoek naar een inspectie of keuring NEN 3140? Synorga Electrical Management kan deze inspectie voor u verrichten. De normen geven de eisen voor de bedrijfsvoering van elektrische laagspanningsinstallaties.

Onder deze bedrijfsvoering vallen het beheer en de werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning.

Techniek Nederland Centraal Beheer Achmea Facilicom Groep